αρθρο

Προκήρυξη Αγώνων Αντιπτέρισης Γυμνασίων Σχ. Έτους 2018 – 2019.

Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ΑΘΗΝΑΣ έχοντας υπόψη:
-Το άρθρο 35 του Π.Δ.18/Φ.Ε.Κ.31/τ.Α'/23-02-2018 με θέμα " Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων"όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-Τα άρθρα 5 και 15 του νόμου 4547/Φ.Ε.Κ.102/τ.Α'/12-06-2018 με θέμα " Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
-Την με αριθ.πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β'/21.11.2016 )Υπουργική Απόφαση με θέμα " Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης",όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-Την Κ.Υ.Α.2/5472/0022/03.02.2014 ( Φ.Ε.Κ.224/τ.Β/05.02.2014 )" Δαπάνες Σχολικών Αγώνων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-Την με αριθ.πρωτ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα " Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κύπρου των Διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των διδασκόντων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-Τη Σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ. )και τον ορισμό Υπευθύνων φυσικής Αγωγής και Σχ.Αθλητισμού των Οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκ/σης. -Την Υ.Α.με αριθ.πρωτ.Φ/1/879/218391/β1/19-12-2018 ( ΑΔΑ ΩΚΕΘ465ΠΣ-Ω7Χ) με θέμα "Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού του οικ.Έτους 2019 του Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων".
-Την απόφαση 2001019.000112 και με αρ.πρωτ.2/11786-05/02/19 του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με θέμα:" Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού".
- Την Υ.Α.με αρ.πρωτ.215784/Δ5/14-12-18 ( ΑΔΑ: 6ΔΚΧ4653ΠΣ-Γ43 )με θέμα " Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων - Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ." σχ.έτους 2018 - 2019.
-Την πρώτη Συνεδρίαση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-12-18 και τη σχετική εισήγηση της " για το σχεδιασμό την υποστήριξη και Διοργάνωση Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και Διεθνώς" για το σχολικό έτος 2018 - 2019.
-Τις υπ'αριθ.5/21-3-2019 πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ.Β' Αθήνας.
ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ
Τούς αγώνες ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ μαθητών/τριων Γυμνασίων Σχολικού Έτους 2018 - 2019 ως εξής:
Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Ιωνίας,στα πευκάκια ( έναντι από το σταθμό του ΗΣΑΠ ).
Σύστημα Διεξαγωγής Αγώνων:Οι αγώνες θα διεξαχθούν μόνο στο αγώνισμα του Απλού Αγοριών και Απλού Κοριτσιών,με σύστημα νοκ άουτ.
Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων θα σχηματιστούν ταμπλό των οκτώ ( 8 ),των δεκαέξι ( 16 ),των τριάντα δυο ( 32 )ή των εξήντα τεσσάρων ( 64 )παικτών.Ένας αγώνας λήγει όταν ένας αθλητής κερδίσει δυο παιχνίδια.Το κάθε παιχνίδι θα παίζεται στους 21 πόντους.
Ανάλογα με την συμμετοχή των μαθητών/τριων ο Επιδιαιτητής θα μπορεί να τροποποιήσει το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΒWF - Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Φτερά:Πλαστικά θα διατεθούν από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Επιδιαιτητής Αγώνων:Θα οριστεί από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Ιατρός Αγώνων:Θα οριστεί από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥ Σ ΑΓΩΝΕΣ
Μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου ( Γεννηθέντες τα έτη : 2006,2005,2004 ). Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει με όσους μαθητές/τριες θέλει.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥ Σ ΑΓΩΝΕΣ
Για την συμμετοχή μαθητών/τριων απαραίτητη είναι η ύπαρξη:
- Έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή ( ΑΔΥΜ )στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ ( χωρίς προϋποθέσεις ) στο πεδίο " Μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες". Το οποίο θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου,ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο.
-Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου
-Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα η οποία θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου,ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.
Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17.2 της 190677/Δ5/10.11.2016 ( Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β'/21.11.2016 )Υπουργική Απόφαση με θέμα " Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Κοινοποιηση